+ CS1: 182 - 184 Phố Vọng,Thanh Xuân,HN - ĐT:090.2222.119

+ CS3: 453 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, HN -ĐT:076.2233.119

182-184 Phố Vọng
090.2222.119
453 Nguyễn Khang
076.2233.119